Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība 

DH VPP

Notikumu hronika

15.10.2022.

Publicēts žurnāla LETONICA numurs, kas veltīts digitālajām humanitārajām zinātnēm. Redaktori: Sandis Laime (LUMII) un Anda Baklāne (LNB)


15.10.2022.

Anda Baklāne (LNB) piedalās 8. Igaunijas digitālo humanitāro zinātņu konferencē "Shifts in language and culture: computational approaches to variation and change", sniedzot priekšlasījumu "Semantic Domains of Fire and Ice in Latvian 20th-Century Poetry: Comparison of Manual Annotation of Metaphors and word2vec Word Associations"

06.-07.10.2022.

Norisinās 10. starptautiskā konference "Human Language Technologies - the Baltic Perspective"

05.10.2022

Projekta "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" noslēguma seminārs. Preses relīze

04.10.2022.

Notiek projekta ietvaros organizēts seminārs "Digitālie resursi valodniekiem". To organizēt LU Latviešu valodas institūts un Matemātikas un informātikas institūts. 

30.09.2022.

Ieva Ančevska (LiepU) piedalās Zinātnieku nakts 2022 pasākumā "Atvērtā Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte.

29.09.2022.

Inguna Skadiņa (MII) piedalās Latvijas Universitātes jubilejas konferencē “Laikmeta izaicinājumi: vide, drošība, iekļautība”, sniedzot priekšlasījumu "Latviešu valoda digitālajā laikmetā".

21.09.2022.

Ieva Ančevska (LiepU) piedalījās konferencē "Prehistoric, ancient and medieval medicine: new perspectives and challenges for the twenty first century" (Aizvēsturiskā, antīkā un viduslaiku medicīna: jaunas perspektīvas un izaicinājumi divdesmit pirmajā gadsimtā) ar priekšlasījumu "Healing places in Latvian healing tradition – throughout history and nowadays" (Ārstniecības vietas latviešu dziedniecības tradīcijās – vēsturē un mūsdienās). Konferences programma pieejama šeit

25.-29.07.2022.

LNB LU LFMI un  LU MII  organizēja 4. Baltijas digitālās humanitāro zinātņu vasaras skolu, kuras tēma bija "Essentials of News Data Mining".
Vasaras skolas programma pieejama šeit.

28.-30.06.2022.

LiepU Ievas Ančevskas vadībā organizēja folkloras un etnogrāfijas  datu vākšanas lauka darbus un vasaras skolu Pāvilostā. 

23.06.2022.

LU MII un  LNB pārstāvji ( Baiba Saulīte, Roberts Darģis, Normunds Grūzītis, Ilze Auziņa, Kristīne Levāne-Petrova, Lauma Pretkalniņa, Laura Rituma, Pēteris Paikens, Artūrs Znotiņš, Laine Strankale, Kristīne Pokratniece, Ilmārs Poikāns, Guntis Barzdins, Anda Baklāne, Valdis Saulespurēns) piedalījās 13. Valodas resursu novērtēšanas konferencē (13th Edition of its Language Resources and Evaluation Conference) Marseļā (Francijā) ar plakāta prezentāciju "Latvian National Corpora Collection – Korpuss.lv". 
Konferences programma pieejama šeit.

16.-17.06.2022.

RTA rīkoja straptautisko zinātnisko konferenci "Reģionālās valodas izglītībā: no teksta līdz tekstpratībai" ("Regional Languages in Education: from Literature towards Literacy"). Konferences programma pieejama šeit.
Sesijā piedalījās DH VPP dalībnieki:

 • Antra Kļavinska (RTA) "Korpuspratība latgaliešu valodas mācību procesā: īpašvārdu apguves iespējas";
 • Angelika Juško-Štekele (RTA) "Korpuspratības iespējas folkloras izpratnes diagnostikā Latgales kultūrtelpā"
 • Sanita Martena (RTA) "Place-based education: kod pogosts kliust par vuiceibu klasi i korpuss – par pogostu". 

14.06.2022.

LU LFMI sadarbībā ar RTU  organizēja semināru  "Public spaces: new forms of digital discourse(?)" ("Publiskās telpas: jaunas digitālā diskursa formas(?)"), kuru vadīja Stjuarts Danns (Stuart Dunn).
Vairāk par priekšlasījumu šeit.

27.-28.05.2022.

Sietlā (ASV) norisinājās AABS 28. biennāles konference “Baltic Studies at a Crossroads”. Sesijā "Digital Humanities and Language Technology" piedalījās:

 • Valts Ernštreits (LU Lībiešu institūts ) "Digital Resources in the Service of the Livonians – an Indigenous People of the Baltics";
 • Normunds Grūzītis (LU MII) "Latvian Language Resources for Cross-Lingual Language Technology and Digital Humanities";
 • Sanita Reinsone, Sandis Laime (LU LFMI) "On History and Development Perspectives of the Digital Archive of Latvian Folklore 'garamantas.lv'";
 • Jānis Daugavietis, Ilona Kunda, Ance Kristāla, Agnese Karlsone (LU LFMI)"Who created the Latvian DH tools and resources and why?".

Sesijā "Activizing heritage through digitalization, exhibition, and interdisciplinary research" piedalījās Anda Baklāne  (LNB) ar priekšlasījumu " Digital research services at the National Library of Latvia: from digital collections to data mining ".

Sesijā "Digital Resources and Tools for Humanities and Social Sciences: Latvia" piedalījās:

 • Normunds Grūzītis (LU MII) "Language resources & processing tools: korpuss.lv, tezaurs.lv, nlp.ailab.lv, ruta.ailab.lv";
 • Sanita Martena (RTA) "Latgalian corpora: MuLa.lv, MuLaR.rta.lv";
 • Valts Ernštreits, Gunta Kļava (LU Lībiešu institūts) "Cluster of digital resources for Livonian language and culture: livonian.tech";
 • Anda Baklāne (LNB) "Latvian Prose Counter: proza.lnb.lv";
 • Sandis Laime (LU LFMI) "Digital Archive of Latvian Folklore: garamantas.lv";
 • Sanita Reinsone (LU LFMI) "Citizen science and crowdsourcing platform: iesaisties.lv";
 • Sanda Rapa (LU LaVI) "Digital platform for a collaborative collection of regional words: apvidvardi.lu.lv".

30.03.2022.

LU LFMI un  LU Lībiešu institūts rīkoja Latvijas Universitātes 80. starptautiskās konferences sesiju "Language and Culture in the Digital Age / Valoda un kultūra digitālajā laikmetā". Konferences video. Sesijā piedalījās DH VPP dalībnieki:

 • Inguna Skadiņa ( LU MII ) "Latvian language in digital age: recent steps towards digital language equality";
 • Valts Ernštreits ( LU Lībiešu institūts ) "What digital technologies does the Livonian need?";
 • Everita Andronova, Anna Frīdenberga, Lauma Pretkalniņa, Renāte Siliņa-Piņķe, Elga Skrūzmane, Anta Trumpa, Pēteris Vanags (LU MII un LU LaVI) " The pains and gains of modernization of the Corpus of early written Latvian ‘SENIE’ ";
 • Milda Ona Dailidėnaitė  (LU Lībiešu institūts) "Livonian jussive and concession";
 • Haralds Matulis (LU LFMI) "Categorization of diaries by their length: number of years, entries count, entries length";
 • Ieva Kaija Ozola (LiepU) "From handwriting to digital media: the maze of students' works".

24.-25.03.2022.

Norisinājās Liepājas Universitātes veidotais publicitātes pasākums: 28. starptautiskā akadēmiskā konference "Current issues in research of literature and culture". Konferencē ar priekšlasījumu "Ģeogrāfiskā telpa, digitālā kartēšana un sieviešu rakstniecības vēsture" piedalījās Eva Eglāja-Kristsone, Zita Kārkla  (LU LFMI) (video) un Ieva Ančevska (LiepU) "Izdzīvošanas spēks un dzīves vērtības Liepājas Universitātes folkloras arhīva dzīvesstāstos" (video). Programma

21.03.2022.

Diskusijā “Atvērtā zinātne Latvijā” par iesaisties.lv iniciatīvu stāstīja Sanita Reinsone (LU LFMI). Diskusijas video šeit.

17.-18.03.2022.

Zviedrijā konferencē The 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference piedalījās 17 DH VPP dalībnieki:

 • Anda Baklāne, Valdis Saulespurēns  (LNB) ar priekšlasījumu "Detection of the target domain of conceptual metaphors in Latvian poetry: exploring the effectiveness of Word2vec and BERT models";
 • Haralds Matulis, Sanita Reinsone, Ilze Ļaksa- Timinska  (LU LFMI) ar priekšlasījumu "Automatic Detection of Dates in the Corpus of Diaries";
 • Jānis Daugavietis (LU LFMI) ar priekšlasījumu "Building Latvian DH tools and resources: Rationale and typical practices";
 • Everita Andronova, Anna Frīdenberga, Lauma Pretkalniņa, Renāte Siliņa-Piņķe, Elga Skrūzmane, Anta Trumpa, Pēteris Vanags  (LU MII un LU LaVI) ar priekšlasījumu "User-friendly search possibilities for the early Latvian texts: challenges posed by automatic conversion";
 • Milda Dailidėnaitė, Valts Ernštreits, Gunta Kļava  (LU Lībiešu institūts) ar priekšlasījumu "Latvian prefixes in Livonian and digital tools to sort them out".
Programma. Kopsavilkumi.

27.01.2022.

Ingunas Daukstes-Silasproģes (LU LFMI)  priekšlasījums  "«Rakstīšana ir daļa no elpošanas»: ieskats dzejnieces Annas Dagdas dienasgrāmatās" atskanēja Daugavpils Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes XXXII Zinātniskajos lasījumos. Programma.

12.01.2022.

Baiba Saulīte, Ilze Auziņa  (LU MII) piedalās CLARIN-LV veidotajā seminārā "Latviešu valodas teksta un runas korpusi vietnē korpuss.lv". Semināra programma.

20.12.2021.

Ar lekciju "Pūļiesaiste jeb digitālā līdzdalība" Sanita Reinsone  (LU LFMI) piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 76 stundu akreditētajā izglītības programmā "Open science and scientific communication". Programma.

01.-03.12.2021.

Anda Baklāne (LNB) ar plenārsēdes priekšlasījumu "Digital Humanities Network in Latvia: Organizations, Initiatives, and Resources" piedalās konferencē "Theatrum Libri: The Press, Reading and Dissemination in Early Modern Europe" Viļņā, Lietuvā. Konferencē ar priekšlasījumu "Participatory digital heritage: values, meanings, and practices" piedalās arī Sanita Reinsone  (LU LFMI). Programma.

01.12.2021.

Uldis Balodis (LU Lībiešu institūts) ar priekšlasījumu " The Lutsi Primer: A Tool for South Estonian Language and Culture Revival in eastern Latviapiedalās konferencē " A nyelvjárások írott formái – hagyomány, helyzetkép és fejlesztési lehetőségek = The tradition, the state of art and the future possibilities of the written dialects" Budapeštā, Ungārijā. 

27.–28.11.2021.

Elvīra Kalniņa (LU Lībiešu institūts) piedalās LU Studentu zinātniskajā konferencē "INITIUM" ar priekšlasījumu " Lībiešu frazeoloģismi 1942. gada “Ūž Testament” tulkojumā ". Konferences ieraksts pieejams šeit.  Programma

08.11.2021.

Sanita Reinsone (LU LFMI) ar plenārsēdes priekšlasījumu "Creating a New Autobiography Collection: Digital Archiving and Public Involvement" piedalās  SAMLA international conference of the University of Bergen Bergenē, Norvēģijā. 

05.11.2021.

International Research Conference of the Latvian Academy of Culture: “Cultural crossroads XV” piedalās Ieva Ančevska (LIepU) ar semināra tēmu "Tautas ārstniecības materiāli Liepājas Universitātes studentu folkloras vākumos: īpašās vērtības un aktuālie atradumi".  Programma. Kopsavilkumi.

22.–23.10.2021.

Elvīra Kalniņa  (LU Lībiešu institūts) un Madara Eversone  (LU LFMI) piedalījās ar priekšlasījumiem "Livonian phraseology in “Ūž Testament” 1942 edition" un "Travel Map of Soviet Latvian Writers (the 70s and 80s of the 20th century)" konferencē 8th Baltic Student Conference “Bridges in the Baltics” Viļņā, Lietuvā.  Programma. Kopsavilkumi.

13.-15.10.2021.

DH VPP dalībnieki, Valts Ernštreits  (LU Lībiešu institūts) ar priekšlasījumu "Livonian as a source for better understanding Baltic languages: opportunities and challenges" un Normunds Grūzītis (LU MII) ar priekšlasījumu "Latviešu valodas resursu integrācija daudzvalodu datu kopās", piedalījās konferencē "XIII Starptautiskais baltistu kongress"1. kongresa dienas video ieraksts redzams šeit (V. E. no 2:15:49), bet trešās dienas video šeit (N.G. no 1:55:23). Programma šeit


08.10.2021.

DH VPP dalībnieki, Normunds Grūzītis (LU MII) un Marina Platonova (RTU), piedalījās Valsts valodas dienai veltītajā konferencē Valsts valoda – tas ir darbības vārds. Valsts valoda 21.gadsimta Latvijai . Tā bija diskusija par latviešu valodu digitālajā vidē Eiropas valodu kontekstā. Konferences programmu var apskatīt šeit, kur var redzēt arī katrā konferences daļā apspriestos jautājumus. 

30.07.2021–08.08.2021.

No jūlija beigām līdz augusta sākumam LU Lībiešu institūts rīkoja Lībiešu vasaras universitāti (LSU 2021) sadarbībā ar Tartu Universitāti. Tajā tika novadīti vairāki darbsemināri, kuru galvenā tematika bija digitālie humanitāri resursi, datubāzes, kā arī digitālo rīku izstrāde. 

25.08.–29.08.2021.

Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija piecas dienas veica lauka darbus Aglonā kopā ar ārvalstu sadarbības partneriem. Uzdevums bija saņemt ierakstus latgaliešu valodā – gan no jauniešiem, gan vecāka gada gājuma cilvēkiem. Tika veikti audio ieraksti diktofonos un audio satura temati bija daudzpusīgi: tradīcijas, Aglonas dievkalpojums, personvārdu / mājlopu vārdu došanas noteikumi, izglītības un valodas politika utt. Video ieskats lauka darbos YouTube.

02.06.2021.

CLARIN Latvija konference "Latviešu valodas digitālie resursi un rīki izglītībai" organizēja LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija (AiLab). Vairāk par to var lasīt šeit
CLARIN konferences programma.

25.05.2021.

Platformā Zoom norisinājās LU LFMI organizēta konference "Jauno pētnieku diena". Tajā piedalījās doktorantūras studenti ar dažādām priekšlasījumu tēmām.
Programma apskatāma šeit.

24.05.2021.

Liepājas Universitātes folkloras materiālu atšifrēšanas talkaLiepājas Universitātes folkloras materiālu arhīvā glabājas 310 studentu iesniegti folkloras prakšu vākumi, kas vākti no 1989. gada līdz 2020. gadam.
Ar VPP projekta “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” (Nr.VPP-IZM-DH-2020/1-0001) atbalstu šie folkloras materiāli tiek digitalizēti un publicēti tiešsaistē Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv.
Liepājas Universitātes studentu materiāli sakārtoti 27 kolekcijās, kur reģistrētas 24753 folkloras vienības, kas jau ievietotas digitālajā arhīvā garamantas.lv.
Vairāk šeit.

14.05.2021.

Publicēts konferences "Digitālās humanitārās zinātnes Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs" (DHN2020) pēckonferences rakstu krājums. Krājuma redaktori: Sanita Reinsone; Inguna Skadiņa; Jānis Daugavietis; Anda Baklāne.

11.–12.05.2021.

Pirmo reizi Latvijā norisinājās 36. Starptautiskā somugristikas studentu konference IFUSCO, to organizēja un ar priekšlasījumiem tajā uzstājās LU Lībiešu institūts. Milda Ona Dailidėnaitė: Indirect imperatives in Livonian and Latvian folk songs;  Annija Lazdiņa: The collection of Livonian place names by Pētõr Damberg (1909–1987); Elvīra Kalniņa: Livonian phraseology in the New Testament's ("Ūž Testament") 1942 edition.

23.04.2021.

Publicēta "Digitālās pētniecības seriāla" otrā sērija. Anda Baklāne, Kristina Papule, Iveta Daugule-Balode u.c. LNB pāstāvji iepazīstina skatītājus ar to kā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinās periodikas digitalizācija.  

24.03.2021.

Demonstrācijus seminārs "Digitālo resursu novadu savdabības atklāšanai, izglītībai un kultūrai". Digitālās nedēļas 2021 laikā (24. martā 15.00–17.00) norisinājās demonstrāciju seminārs, kuru virtuāli apmeklēja vairāk nekā 110 dalībnieki. Publiskajā seminārā pētnieki demonstrēja humanitāro zinātņu digitālo resursu pielietojumu dažādiem mērķiem. 

12.03.2021.
Izveidots digitalhumanities.lv YouTube kanāls, kurā tiks ievietoti video, kas saistīti ar digitālajām humanitārajām zinātnēm Latvijā un ārzemēs.

Kanāls tiek atklāts ar "Digitālās pētniecības seriālu". Pirmā seriāla sērija ir "Teksta datoranalīze un vizualizācija", kurā Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniece Anda un programmētājs Valdis stāsta par teksta datoranalīzi.

10.03.2021.
Liepājas Universitātes starptautiskajā konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" no plkst. 14.00 līdz 16.30 tiešsaistē notika panelis "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: pieredze un sadarbība", kur ar saviem pētījumiem iepazīstināja VPP projekta dalībnieki.
No plkst. 17.00 līdz 19.00 norisinājās demonstrāciju seminārs un diskusija par humanitāro zinātņu digitālo resursu plašāka pielietojuma iespējām.
Demonstrāciju daļā humanitāro zinātņu digitālo resursu veidotāji demonstrēja resursu pielietojuma piemērus un iespējas.
Diskusijā tika aicināti dažādu jomu profesionāļi, politikas veidotāji un citi eksperti uz viedokļu apmaiņu un ideju ģenerēšanu par sadarbības virzieniem un digitālo resursu plašāka pielietojuma iespējām.23.02.2021
LU LFMI
pētniece Sanita Reinsone sniedza publisku lekciju P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Lekcijas nosaukums - "Sabiedrības iesaiste digitālu kolekciju veidošanā: Latviešu folkloras krātuves piemērs".

19.02.2021
VARAM organizētajā reģionālo partneru tikšanās pasākumā LU LFMI pētniece Sanita Reinsone informēja par DH VPP semināru "Digitālie resursi novadu savdabības atklāšanai, izglītībai un kultūrai", kas notiks 24. martā

17.–19.02.2021
LU LFMI pētniece Sanita Reinsone piedalījās Grācas universitātes un Austrijas CLARIN organizētā seminārā "Sentiment Analysis in Literary Studies".

05.02.2021–21.05.2021 
RTU
sadarbībā ar Linnejas Universitāti (Linnaeus University) notiek vieslekciju kurss "Introduction to Digital Humanities".

25.01.2021.
LU LFMI organizē semināru digitālā arhīva garamantas.lv redaktoriem, kurā piedalās arī pārstāvji no LiepU un RTA.

14.01.2021. 
LU Latviešu valodas institūta pētnieces Liene Markus-Narvila un Sanda Rapa piedalās seminārā “Linguistic and cultural diversity: exploreAT!”, kurā konsultē Grācas Tehnoloģiju Universitātes (Graz University of Technology) studentu Georgu Veinbergeru (Georg Weinberger) maģistra darba “Development of a User Interface for an Existing Spatial Linked Data Approach for Dialect Data” izstrādē un vienlaikus apzina galvenos izlokšņu tekstu digitalizēšanas un elektroniskas apvidvārdu vārdnīcas izstrādes pamatprincipus. 

13.01.2021.
Sadarbībā ar CLARIN Latvija notika praktiskais seminārs par resursu reģistrēšanu CLARIN repozitorijā. 

30.11.2020.
LU Lībiešu institūta pētnieka Valta Ernštreita priekšlasījums "Baltijas jūras somi Latvijā" 3. virtuālais Zemgales Krieviņu saiets (Lietuva–Latvija).

16.11.2020.
Virtuālas vizītes DH institūcijās – LU LFMI, RTU, LU MII, LNB, LU LI, RTA.
(Nodevuma Nr. D3.2.5.)

12.11.2020.
LU Lībiešu institūta pētnieka Valta Ernštreita referāts "Digital resources developed by the University of Latvia Livonian Institute" rudens seminārā "Soome-ugri keelekogud, korpused ja andmebaasid meie asutuses". (Nodevuma Nr. D4.1-1-SU seminar.)
Igauņu valodas institūta seminārs "Somugru valodu kolekcijas, korpusi un mūsu datubāžu izmantošana"
Semināra programma

10.11.2020.
LU LFMI vadošās pētnieces Sanitas Reinsones priekšlasījums "Kā "Iesaistīties.lv"?".
(Nodevuma Nr. WP5-1.)

28.10.2020.
LNB organizēts seminārs "Workshop on text mining in digital libraries", sadarbojoties ar NordPlus projektu. Piedalās Igaunijas un Lietuvas nacionālās bibliotēkas, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta, kā arī Ūmeo universitātes pārstāvji.

23.10.2020.
LU Lībiešu institūta pētnieki Valts Ernštreits un Gunta Kļava piedalās starptautiskajā konferencē "Digitālās humanitārās zinātnes ziemeļvalstīs" (DHN2020) ar referātu "Taking the Livonians into the Digital Space".
(Nodevuma Nr. D4.1-2-DHN2020 presentation.) 

20.–23.10.2020.
LNB, LU LFMI un LU MII organizēta starptautiska konference "Digitālās humanitārās zinātnes ziemeļvalstīs" (DHN2020).
(Nodevuma Nr. D4.2-1-DHN2020 conference.)

  
20.10.2020.
LU Lībiešu institūta seminārs "Digital Approaches to Endangered Language Communities: A Nordic Perspective" DHN2020 konferences ietvarā.
(Nodevuma Nr. D4.2-2-DHN2020 workshop.)

13.10.2020.
LU LFMI vadošās pētnieces Sanitas Reinsones lekcija "Crowdsourcing in Practice: Digital Archives of Latvian Folklore" Zviedrijas Valodas un folkloras institūta organizētā seminārā par sabiedrības digitālu iesaisti manuskriptu atšifrēšanā.
(Nodevuma Nr. D3.2.2.)

09.10.–11.12.2020.
RTU notiek vieslekciju kurss "Introduction to Digital Humanities", ko vada Kristofers M. Ohge un Martins Stīrs (Londonas Universitāte, Augstāko studiju skola). 

23.09.2020.
LU LFMI literatura.lv seminārs. 
(Nodevuma Nr. D3.2.1.)

23.09.2020.
LU Lībiešu institūta pētnieki Valts Ernštreits un Gunta Kļava gadskārtējā Apdraudēto valodu fonda konferencē FEL24 piedalās ar referātu par pieredzi lībiešu valodas apguvē.

Informācija par projektu

Projekts "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros.

Kontaktinformācija: [email protected]
Projekta vadītāja: Sanita Reinsone 

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu, lai (1) sniegtu atbalstu esošo humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku attīstībai, novēršot nevienādu attīstību un sekmējot datu un izstrādāto risinājumu atkārtotu izmantošanu; (2) novērstu digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, radot pamatu produktīvai sadarbībai starp institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgu datu vākšanu un glabāšanu; (3) nodrošinātu plašāku redzamību un publisku piekļuvi resursiem, kā arī radītu risinājumu, kas nodrošina virspusēju sasaisti starp dažādu nozaru resursiem; (4) izzinātu dažādu mērķauditoriju viedokli par digitālo resursu izmantošanu, lai sekmīgāk pielāgotu resursus dažādām mērķgrupām; (5) sekmētu digitālo resursu pielietojumu izglītībā un veicināt digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā un (6) izstrādātu rekomendācijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku veidotājiem, politikas veidotājiem, pētniekiem un citām mērķgrupām. Lai sasniegtu šos mērķus, projektā tiek iesaistītas vadošās pētniecības, augstākās izglītības un kultūras institūcijas, kas izstrādā humanitāro zinātņu digitālos resursus un rīkus, kā arī īsteno izglītības programmas un veic pētniecību digitālajās humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā piecas starpinstitucionālas darba grupas īstenos programmu, kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.

Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija‌ - maic-madona.lv