Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība

Notikumu hronoloģija

14.01.2021. 
LU Latviešu valodas institūta pētnieces Liene Markus-Narvila un Sanda Rapa piedalās seminārā “Linguistic and cultural diversity: exploreAT!”, kurā konsultē Grācas Tehnoloģiju Universitātes (Graz University of Technology) studentu Georgu Veinbergeru (Georg Weinberger) maģistra darba “Development of a User Interface for an Existing Spatial Linked Data Approach for Dialect Data” izstrādē un vienlaikus apzina galvenos izlokšņu tekstu digitalizēšanas un elektroniskas apvidvārdu vārdnīcas izstrādes pamatprincipus. 

30.11.2020.
LU Lībiešu institūta pētnieka Valta Ernštreita priekšlasījums "Baltijas jūras somi Latvijā" 3. virtuālais Zemgales Krieviņu saiets (Lietuva–Latvija).
https://www.facebook.com/events/818354418743209

16.11.2020.
Virtuālas vizītes DH institūcijās – LU LFMI, RTU, LU MII, LNB, LU LI, RTA. (Nodevuma Nr. D3.2.5.)

12.11.2020.
LU Lībiešu institūta pētnieka Valta Ernštreita referāts "Digital resources developed by the University of Latvia Livonian Institute" rudens seminārā "Soome-ugri keelekogud, korpused ja andmebaasid meie asutuses". (Nodevuma Nr. D4.1-1-SU seminar.)
https://fennougria.ee/events/event/eki-seminar-soome-ugri-keelekogud-korpused-ja-andmebaasid-meie-kasutuses/
https://drive.google.com/file/d/1uIf6_Zobq1K3M4Hsg6hoJOY9XEl839Qm/view

10.11.2020.
LU LFMI vadošās pētnieces Sanitas Reinsones priekšlasījums "Kā "Iesaistīties.lv"?". (Nodevuma Nr. WP5-1.)
https://www.youtube.com/watch?v=Rx3Ss3tc6Ug

28.10.2020.
LNB seminārs "Workshop on text mining in digital libraries".
http://www.digitalhumanities.lv/projects/going-beyond-search-nordplus/

23.10.2020.
LU Lībiešu institūta pētnieki Valts Ernštreits un Gunta Kļava piedalās starptautiskajā konferencē "Digitālās humanitārās zinātnes ziemeļvalstīs" (DHN2020) ar referātu "Taking the Livonians into the Digital Space". (Nodevuma Nr. D4.1-2-DHN2020 presentation.) 

20.–23.10.2020.
LNB, LU LFMI un LU MII organizēta starptautiska konference "Digitālās humanitārās zinātnes ziemeļvalstīs" (DHN2020). (Nodevuma Nr. D4.2-1-DHN2020 conference.)
http://dig-hum-nord.eu/conferences/dhn2020
  
20.10.2020.
LU Lībiešu institūta seminārs "Digital Approaches to Endangered Language Communities: A Nordic Perspective" DHN2020 konferences ietvarā. (Nodevuma Nr. D4.2-2-DHN2020 workshop.)
http://www.livones.net/lili/en/notikumi/pasakumi

13.10.2020.
LU LFMI vadošās pētnieces Sanitas Reinsones lekcija "Crowdsourcing in Practice: Digital Archives of Latvian Folklore" Zviedrijas Valodas un folkloras institūta organizētā seminārā par sabiedrības digitālu iesaisti manuskriptu atšifrēšanā. (Nodevuma Nr. D3.2.2.)
https://www.isof.se/om-oss/forskning/webinar-series-on-crowdsourcing-and-automatic-transcription.html

09.10.–11.12.2020.
RTU notiek vieslekciju kurss "Introduction to Digital Humanities", ko vada Christopher M. Ohge and Martin Steer (University of London, School of Advanced Study). 

23.09.2020.
LU LFMI literatura.lv seminārs. (Nodevuma Nr. D3.2.1.)
http://lulfmi.lv/Literaturalv-piecgadehttp://lulfmi.lv/Ieskats-Literaturalv-piecgades-pasakuma

23.09.2020.
LU Lībiešu institūta pētnieki Valts Ernštreits un Gunta Kļava gadskārtējā Apdraudēto valodu fonda konferencē FEL24 piedalās ar referātu par pieredzi lībiešu valodas apguvē. https://www.ucl.ac.uk/hebrew-jewish/events/2020/sep/online-foundation-endangered-languages-annual-conference-fel24

Informācija par projektu

Projekts "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros.

Kontaktinformācija: dh@lulfmi.lv
Projekta vadītāja: Sanita Bērziņa-Reinsone 

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu, lai (1) sniegtu atbalstu esošo humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku attīstībai, novēršot nevienādu attīstību un sekmējot datu un izstrādāto risinājumu atkārtotu izmantošanu; (2) novērstu digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, radot pamatu produktīvai sadarbībai starp institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgu datu vākšanu un glabāšanu; (3) nodrošinātu plašāku redzamību un publisku piekļuvi resursiem, kā arī radītu risinājumu, kas nodrošina virspusēju sasaisti starp dažādu nozaru resursiem; (4) izzinātu dažādu mērķauditoriju viedokli par digitālo resursu izmantošanu, lai sekmīgāk pielāgotu resursus dažādām mērķgrupām; (5) sekmētu digitālo resursu pielietojumu izglītībā un veicināt digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā un (6) izstrādātu rekomendācijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku veidotājiem, politikas veidotājiem, pētniekiem un citām mērķgrupām. Lai sasniegtu šos mērķus, projektā tiek iesaistītas vadošās pētniecības, augstākās izglītības un kultūras institūcijas, kas izstrādā humanitāro zinātņu digitālos resursus un rīkus, kā arī īsteno izglītības programmas un veic pētniecību digitālajās humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā piecas starpinstitucionālas darba grupas īstenos programmu, kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.Digital Humanities in Latvia - LU Lībiešu institūts

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija‌ - maic-madona.lv

Simbolika | Liepājas Universitāte .