Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība

Notikumu hronoloģija

20.–23.10.2020
LNB, LU LFMI un LU MII organizēta starptautiska konference "Digitālās humanitārās zinātnes ziemeļvalstīs" (DHN2020). 
http://dig-hum-nord.eu/conferences/dhn2020
  
20.10.2020
LU Lībiešu institūta seminārs "Digital Approaches to Endangered Language Communities: A Nordic Perspective" DHN2020 konferences ietvarā.
http://www.livones.net/lili/en/notikumi/pasakumi

13.10.2020
LU LFMI vadošās pētnieces Sanitas Reinsones lekcija "Crowdsourcing in Practice: Digital Archives of Latvian Folklore" Zviedrijas Valodas un folkloras institūta organizētā seminārā par sabiedrības digitālu iesaisti manuskriptu atšifrēšanā.
https://www.isof.se/om-oss/forskning/webinar-series-on-crowdsourcing-and-automatic-transcription.html

09.10–11.12.2020
RTU notiek vieslekciju kurss "Introduction to Digital Humanities", ko vada Christopher M. Ohge and Martin Steer (University of London, School of Advanced Study). 

23.09.2020
LU LFMI literatura.lv seminārs. 
http://lulfmi.lv/Literaturalv-piecgadehttp://lulfmi.lv/Ieskats-Literaturalv-piecgades-pasakuma

23.09.2020
LU Lībiešu institūta pētnieki Valts Ernštreits un Gunta Kļava gadskārtējā Apdraudēto valodu fonda konferencē FEL24 piedalās ar referātu par pieredzi lībiešu valodas apguvē. https://www.facebook.com/livodinstitut/posts/727576824640031

Informācija par projektu

Projekts "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros.

Kontaktinformācija: dh@lulfmi.lv
Projekta vadītāja: Sanita Bērziņa-Reinsone 

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu, lai (1) sniegtu atbalstu esošo humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku attīstībai, novēršot nevienādu attīstību un sekmējot datu un izstrādāto risinājumu atkārtotu izmantošanu; (2) novērstu digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, radot pamatu produktīvai sadarbībai starp institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgu datu vākšanu un glabāšanu; (3) nodrošinātu plašāku redzamību un publisku piekļuvi resursiem, kā arī radītu risinājumu, kas nodrošina virspusēju sasaisti starp dažādu nozaru resursiem; (4) izzinātu dažādu mērķauditoriju viedokli par digitālo resursu izmantošanu, lai sekmīgāk pielāgotu resursus dažādām mērķgrupām; (5) sekmētu digitālo resursu pielietojumu izglītībā un veicināt digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā un (6) izstrādātu rekomendācijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku veidotājiem, politikas veidotājiem, pētniekiem un citām mērķgrupām. Lai sasniegtu šos mērķus, projektā tiek iesaistītas vadošās pētniecības, augstākās izglītības un kultūras institūcijas, kas izstrādā humanitāro zinātņu digitālos resursus un rīkus, kā arī īsteno izglītības programmas un veic pētniecību digitālajās humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā piecas starpinstitucionālas darba grupas īstenos programmu, kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.Digital Humanities in Latvia - LU Lībiešu institūts

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija‌ - maic-madona.lv

Simbolika | Liepājas Universitāte .